Լիբանանի հայ համայնքի 11 զոհերը երկրի տարբեր շրջանների բնակի... ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար Լոռու մարզում. մահացածն ու 4 վի... ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Կորոնավիրուսից մահացածների ու վարակակիրների թիվը՝ այսօրվա դր... ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
Պայթյունից ավերված Բեյրութը ցուցադրվել է թռչնի թռիչքի բարձրո... ՎԻԴԵՈ
Լիբանանի հայ համայնքում 11 զոհ կա. «Արևելք» ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
Երևան, 06.Օգոստոս,
00
:
00
:
00
Փոխարժեք
478.65
$
560.79
Լիբանանի հայ համայնքի 11 զոհերը երկրի տարբեր շրջանների բնակիչներ էին. մանրամասներ Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար Լոռու մարզում. մահացածն ու 4 վիրավորներից 3-ը զինծառայողներ են Կորոնավիրուսից մահացածների ու վարակակիրների թիվը՝ այսօրվա դրությամբ Իրավիճակը Բեյրութում պայթյունից հետո Սամվել Կարապետյանը կաջակցի բեյրութահայերին ու կօգնի վերականգնել պայթյունի հետեւանքով վնասված եկեղեցին «ՀԷՑ»-ը տեղեկացնում է. Լույս չի լինելու Պայթյունից ավերված Բեյրութը ցուցադրվել է թռչնի թռիչքի բարձրությունից (տեսանյութ) Լիբանանի հայ համայնքում 11 զոհ կա. «Արևելք» Կրկին խախտումներ՝ Ծաղկաձորի հյուրանոցներում. ԱԱՏՄ Բեյրութում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 135-ի Բեյրութում երկշաբաթյա արտակարգ դրություն է հայտարարվել «Գագիկ Ծառուկյան» բարեգործական հիմնադրամը 100 միլիոն դրամ է հատկացրել Բեյրութում պայթյունների հետևանքով զոհված հայրենակիցների ընտանիքներին և Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսարանին Որոշում է կայացվել արտակարգ դրության ռեժիմը ևս մեկ ամսով երկարաձգել. սա երևի թե կլինի արտակարգ դրության վերջին երկարաձգումը. Տիգրան Ավինյան (տեսանյութ) Սամվել Կարապետյանը կաջակցի բեյրութահայերին ու կօգնի վերականգնել պայթյունի հետեւանքով վնասված եկեղեցին «Սկսել են մեզ 37 թվի ոգով ներկայացնել, սա ի՞նչ մոտեցում է». Աշոտ Մելքոնյան

Չի բա­ցառ­վում, որ աշ­նա­նը հան­րային դժգո­հու­թյուն­նե­րի նոր պոռթ­կում­ներ լի­նեն

Past.am

Կո­րո­նա­վի­րու­սի հա­մա­ճա­րա­կը իս­կա­կան պա­տու­հաս է դար­ձել աշ­խար­հի հա­մար։ Այն մեծ արա­գու­թյամբ շա­րու­նա­կում է տա­րած­վել՝ առան­ձին երկր­նե­րում սահ­մա­նե­լով նո­րա­նոր ռե­կորդ­ներ։ Ու ընդ­հա­նուր առ­մամբ հա­մա­ճա­րա­կի տա­րած­վա­ծու­թյունն աշ­խար­հագ­րա­կան տե­սան­կյու­նից խայ­տաբ­ղետ տեսք է ստա­ցել։

Կան երկր­ներ, որոնք ար­դեն հաղ­թա­հա­րել են հա­մա­վա­րա­կի տա­րա­ծու­մը և ան­ցել են տնտե­սու­թյան վե­րա­կանգն­մա­նը, ինչ­պես, օրի­նակ՝ Չի­նաս­տա­նը և Նոր Զե­լան­դի­ան, սա­կայն կան նաև պե­տու­թյուն­ներ, որոնք դար­ձել են հա­մա­վա­րա­կի նոր էպի­կենտ­րոն­ներ, օրի­նակ՝ ԱՄՆ-ը, Բրա­զի­լի­ան, Հնդկաս­տա­նը և Ռու­սաս­տա­նը։

Սա­կայն, քա­նի որ այս երկր­ներն ունեն ահ­ռե­լի տա­րածք, տնտե­սա­կան մեծ նե­րուժ և հսկա­յա­կան բնա­կան պա­շար­ներ, պե­տու­թյուն­ներն օգ­տա­գոր­ծում են իրենց ունե­ցած ռե­զերվ­ներն, ու բնակ­չու­թյան մոտ դե­ռևս լուրջ դժգո­հու­թյուն­ներ չեն հա­սու­նա­ցել։ Իրա­վի­ճակն այլ է փոքր բնակ­չու­թյուն, տա­րածք և սահ­մա­նա­փակ ռե­սուրս­ներ ունե­ցող երկր­նե­րի հա­մար։

Խնդիրն այն է, որ հա­մա­վա­րա­կով պայ­մա­նա­վոր­ված ար­տա­կարգ իրադ­րու­թյան և տնտե­սա­կան դժվա­րու­թյուն­նե­րի պա­րա­գա­յում այս կա­տե­գո­րի­ա­յի պե­տու­թյուն­նե­րը կա­րող են լուրջ խնդիր­նե­րի առաջ կանգ­նել։ Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ մի քա­նի երկր­նե­րում բնակ­չու­թյան շրջա­նում ար­դեն իսկ դժգո­հու­թյուն­նե­րի ալիք է հա­սու­նա­նում։

Օրի­նակ՝ տնտե­սա­կան իրա­վի­ճա­կի վա­տաց­մամբ պայ­մա­նա­վոր­ված՝ տև­ա­կան ժա­մա­նակ է, ինչ բո­ղո­քի բուռն ակ­ցի­ա­ներ են տե­ղի ունե­նում Լի­բա­նա­նում։ Ցու­ցա­րար­նե­րը ճա­նա­պարհ­ներ են շրջա­փա­կում, հար­ձա­կում­ներ կա­տա­րում բան­կե­րի վրա և այլ կտրուկ գոր­ծո­ղու­թյուն­նե­րի դի­մում։ Վեր­ջերս նույ­նիսկ զին­վո­րա­կան­նե­րի և ցու­ցա­րար­նե­րի մի­ջև բա­խում­ներ տե­ղի ունե­ցան այն բա­նից հե­տո, երբ վեր­ջին­նե­րը փոր­ձե­ցին կա­ռա­վա­րու­թյան շեն­քին մո­տե­նալ և սկսե­ցին պահ­նորդ­նե­րի ուղ­ղու­թյամբ քա­րեր ու պայ­թու­ցիկ­ներ նե­տել:

Շատ ավե­լի բարդ իրա­վի­ճակ էր նաև Սեր­բի­ա­յում։ Եվ պա­տա­հա­կան չէ, որ փար­ձա­գետ­ներն ար­դեն նշում են, թե դժգո­հու­թյուն­նե­րի այս­պի­սի զանգ­վա­ծա­յին դրսև­ո­րում­նե­րը կա­րող են նա­խա­դեպ դառ­նալ նաև այլ երկր­նե­րի հա­մար, որոնք ծանր տնտե­սա­կան իրա­վի­ճա­կում են հայտն­վել, և ստեղ­ծել ներ­քա­ղա­քա­կան ան­կա­յու­նու­թյան նոր ալիք։ Այդ երկր­նե­րից մեկն էլ կա­րող է լի­նել Հա­յաս­տա­նը, որը ողջ թա­փով կրում է հա­մա­վա­րա­կի տնտե­սա­կան վնաս­նե­րը։

Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թյան առան­ձին ճյու­ղե­րում գոր­ծու­նե­ու­թյունն ուղ­ղա­կի սա­ռեց­ված վի­ճա­կում է։ Իսկ այդ ոլորտ­նե­րում ներգ­րավ­ված բիզ­նես­նե­րը և աշ­խա­տա­կից­նե­րը ուղ­ղա­կի եկա­մուտ պա­հո­վե­լու խնդրի առաջ են կանգ­նած։ Սրան զու­գա­հեռ նվա­զել են ինչ­պես ար­տա­քին ներդ­րում­ներն, այն­պես էլ առևտ­րաշր­ջա­նա­ռու­թյու­նը։ Եվ չնա­յած այս իրա­վի­ճա­կում ԿԲ-ն 2020 թվա­կա­նի հա­մար 4 % տնտե­սա­կան ան­կում է կան­խա­տե­սում, այ­նու­ա­մե­նայ­նիվ, ար­դեն բազ­մա­թիվ տնտե­սա­գետ­ներ հա­մա­րում են, որ իր կան­խա­տե­սում­նե­րում կա­ռա­վա­րու­թյու­նը լա­վա­տես է, և ժա­մա­նա­կի ըն­թաց­քում ավե­լի իրա­տե­սա­կան է դառ­նում այն կան­խա­տե­սու­մը, որ Հա­յաս­տա­նը երկ­նիշ տնտե­սա­կան ան­կում է ունե­նա­լու։

Այս հա­մա­տեքս­տում հատ­կա­պես հրա­տապ է գոր­ծազր­կու­թյան հար­ցը։ Հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ կորց­րել են իրենց աշ­խա­տա­տե­ղե­րը, իսկ այն մար­դիկ, ով­քեր մեկ­նում էին ար­տա­սահ­ման՝ սե­զո­նա­յին աշ­խա­տան­քի, որ­պես­զի կա­րո­ղա­նա­յին իրենց ըն­տա­նի­քի կա­րիք­նե­րը հո­գալ, զրկվել են այդ հնա­րա­վո­րու­թյու­նից։

Ճիշտ է՝ դե­ռևս քա­ղա­քա­ցի­նե­րը կա­րո­ղա­նում են մի կերպ ծայ­րը ծայ­րին հասց­նել, բայց այս­պես շա­րու­նակ­վե­լու դեպ­քում չի բա­ցառ­վում, որ ար­դեն աշ­նա­նը դժգո­հու­թյուն­նե­րի նոր պոռթ­կում­ներ լի­նեն, և մե­ծա­թիվ մար­դիկ դուրս գան փո­ղոց։ Հնա­րա­վոր է՝ սա գի­տակ­ցում են նաև իշ­խա­նու­թյուն­նե­րը, քան­զի նույ­նիսկ 10-20 հո­գի փո­ղո­ցում տես­նե­լիս այն­պի­սի ար­ձա­գանք են տա­լիս, որ սար­սա­փե­լիէ անգ­մա մտա­ծել, թե ին­չի կա­րող են ունալ լի­նել տաս­նյակ հա­զա­րա­վոր­նե­րի հան­րա­հա­վաք­նե­րի պա­րա­գա­յում...

Ար­տակ Գալս­տյան

 

 

 

 

 

 

 

website by Sargssyan